UA-75651220-1
ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНА  ХАРАКТЕРИСТИКА  ВИПУСКНИКА
ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
(підприємства, установи та організації, що здійснюють або забезпечують
підготовку кваліфікованих робітників)

   1. Професія   7233  слюсар з ремонту рухомого складу
   2. Кваліфікація -  1 розряд
  3. Кваліфікаційні вимоги
 
Повинен знати: основи слюсарного діла; найменування слюсарного інструменту,  
який застосовує; найменування та маркування матеріалів, які обробляє; призначення та  
правила застосування найбільш розповсюджених простих пристроїв та контрольно-
вимірювальних інструментів; види і призначення промивальних і змащувальних рідин.

Повинен уміти:
Проганяти різьби на болтах і гайках.  
Підготовлювати до огляду і ремонту деталі та вузли.
Зачищати забоїни та задири на простих деталях.  
Очищати труби, резервуари і прилади.
Рубати, різати і обпилювати деталі.
Заточувати простий слюсарний інструмент.

4. Загальнопрофесійні вимоги
Повинен знати і використовувати на практиці:
а) кращий досвід роботи за професією на підприємствах, в установах і організаціях  
даної та суміжних галузей, конкуруючих фірм в інших країнах;
б) економічні досягнення, необхідні для успішного виконання професійних завдань і  
обов’язків;
в) призначення, порядок встановлення і перегляду норм праці, тарифних ставок,  
посадових окладів, розцінок;
г) виробничі (експлуатаційні) інструкції, інструкції з охорони праці, пожежної  
безпеки та правила внутрішнього трудового розпорядку;
д) норми ділової поведінки та етики професійних відносин;
е)основні положення і порядок підготовки, перепідготовки та підвищення  
кваліфікації працівників;
є) Кодекс законів про працю України та інших законодавчих актів, що регулюють  
професійну зайнятість громадян.

Повинен:
а) раціонально і ефективно організовувати працю на робочому місці;
б) додержувати норм технологічного процесу;
в) виконувати правила щодо здійснення діяльності, спрямованої на зміни або  
визначення стану предметів виробництва, технічне обслуговування чи ремонт засобів  
технологічного оснащення;
г) забезпечувати працездатний стан і показники надійності виробничої або  
функціональної системи за параметрами якості продукції (послуг), продуктивності,  
матеріальних і вартісних витрат на виготовлення продукції (надання послуг);
д) застосовувати способи і прийоми попередження відмов технологічних систем і  
виникнення браку;
е) сприяти ефективній діяльності виробничих і функціональних систем вищих рівнів  
(дільниці, відділу, іншого підрозділу, підприємства, установи, організації в цілому).
є) знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці і навколишнього  
середовища, правила безпечного поводження з устаткуванням, машинами, механізмами,  
користуватися засобами колективного та індивідуального захисту.
ж) додержувати норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;
з) виконувати заходи для поліпшення умов праці, передбачені трудовим та  
колективним договорами і правилами внутрішнього трудового розпорядку;
і) використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і  
непередбачених виробничих негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо).
 
5. Вимоги до освітнього рівня осіб, які навчатимуться в системі  
професійно-технічної освіти

Базова або неповна базова загальна середня освіта.  

6. Сфера професійного використання випускника:
залізничний транспорт

7. Специфічні вимоги:
7.1. Вік: по закінченні терміну навчання - не менше 18 років.
7.2. Стать:  чоловіча.
7.3. Медичні обмеження регламентовані Переліком протипоказань   Міністерства  
охорони здоров’я України.